POZTS.pl - W nowy rok z... now? stron?!
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

W nowy rok z... now? stron?!
8 stycznia 2010, 08:19 | Tomasz Pasternak

Rok 2009 dla podkarpackiego tenisa sto?owego okaza? si? rokiem niezwykle udanym. Zawodniczki KTS FORBET Tarnobrzeg tradycyjnie ju? si?gn??y po 18. w historii tytu? mistrzy? Polski, o w?os przegrywaj?c w finale europejskiego Pucharu ETTU, a po wielu latach niepowodze?, region znad Wis?oka doczeka? si? tak?e godnego reprezentanta w ekstraklasie m??czyzn - pingpongi?ci BA?-POL CASH&CARRY AZS Politechnika Rzeszów si?gn?li po br?zowy medal mistrzostw Polski.

Niestety, w zupe?nie odmiennym ?wietle kszta?towa? si? obraz Podkarpackiego Okr?gowego Zwi?zku Tenisa Sto?owego, pod adresem którego w trakcie poprzednich dwunastu miesi?cy pad?o sporo nieprzyjemnych i gorzkich s?ów. Nie pozostali?my jednak na nie oboj?tni - ostatnie tygodnie up?ywa?y pod znakiem porz?dkowania wszelkich zaleg?ych wewn?trznych spraw, a tak?e próbie opracowania i wdro?enia naj?atwiejszej, najszybszej i najbardziej efektywnej drogi komunikacji na linii zwi?zek - kluby.

Maj?c nadziej?, ?e rok 2010 oka?e si? lepszym od poprzedniego, ju? w pierwszych jego dniach prezentujemy g?ówne narz?dzie maj?ce s?u?y? poprawie atmosfery w ?rodowisku pingpongowym - now? wersj? strony internetowej POZTS.pl.

Zwi?zek przechodzi zmiany, niemi?e wra?enia z przesz?o?ci chc?c oddzieli? grub? kresk?. Dlatego te? serwis, który oddajemy do dyspozycji sympatykom tenisa sto?owego na Podkarpaciu, powsta? "od zera". Zamiast ca?ej masy ma?o wydajnych zak?adek i odno?ników, postawili?my na konkrety: ?atwy dost?p do rozgrywek ligowych, komunikatów czy kalendarza rozgrywek i informacji na temat zbli?aj?cych si? pingpongowych imprez w miastach Podkarpacia.

W serwisie pojawi?y si? tak?e dwie absolutne nowo?ci. Pierwsza to podstrona Podaj wynik meczu, za po?rednictwem której przedstawiciele klubów mog? tu? po zako?czeniu spotkania dostarczy? nam czy to sam wynik, czy te? bardziej szczegó?owe informacje na temat jego przebiegu. Drug? jest widoczny po prawej stronie czat, w którym mo?na prowadzi? dyskusje na temat rozgrywek ligowych, indywidualnych czy te? innych spraw bie??cych, jak i rozwi?za? sprawy niewymagaj?ce osobistego stawienia si? w Biurze POZTS.

I tak, pozostaje nam jeszcze zach?ci? do testowania mo?liwo?ci i zapoznania si? z nowym wygl?dem, a tak?e zg?aszania uwag i pomys?ów dalszego rozwoju serwisu. Nie ukrywamy, ?e chcemy w du?o wi?kszym stopniu ni? dotychczas wykorzysta? dobrodziejstwa Internetu. Mamy przy tym nadziej?, ?e z ka?dym dniem komunikacja z klubami z Podkarpacia b?dzie stawa? si? coraz bardziej zelektronizowana, a pro?ciej rzecz ujmuj?c: nowoczesna.